Pokiaľ vlastníte pozemok, rodinný dom, byt alebo inú nehnuteľnosť a rozhodnete sa ho darovať niekomu inému, je potrebné k tomuto účelu najprv spísať darovaciu zmluvu. Darovacia zmluva je zmluvným dokumentom, ktorý umožňuje zmeniť na základe dohody jedného vlastníka nehnuteľnosti na inú osobu. Vrátane nehnuteľnosti však môžu byť predmetom tejto zmluvy aj iné veci, ako napríklad rôzne hnuteľné predmety či zariadenia. Konkrétnym príkladom je aj darovanie motorového vozidla, ktoré je možné taktiež darovať inej osobe na základe spísania Darovacej zmluvy. Darovanie hnuteľných vecí môže prebehnúť aj na základe ústneho dohodnutia, ale v tomto prípade je to veľmi riskantné. Keďže väčšinou takáto forma darovania prebieha medzi rodinnými príslušníkmi, často neskôr vznikajú medzi nimi rodinné spory ohľadom majetku. Preto je vhodnejšie mať o darovaní spísanú oficiálnu zmluvu, ktorá sa zíde najmä pri majetkových sporoch. V prípade, že sa starí rodičia alebo rodičia rozhodnú darovať svojim deťom alebo vnúčatám napríklad svoj dom, je nevyhnutné uzatvoriť dohodu o darovaní výslovne v písomnej podobe.

darovanie domu

Čo všetko by však mala takýto písomný dokument, napr. Darovacia zmluva dom https://ezmluva.sk/zmluvy/darovacia-zmluva-dom podľa správnosti obsahovať, aby bola platná? Základom je označenie obidvoch zmluvných strán, a teda toho, kto daruje (darca) i toho, kto bude obdarovaný. Pri oboch osobách je dôležité uviesť základné osobné údaje, ako sú mená, priezviská, dátumy narodenia, rodné čísla a adresy ich trvalého bydliska. Všetky tieto osobné informácie sú nevyhnutné pre účely Katastrálneho úradu, takže ich dôkladne aj niekoľkokrát prekontrolujte, či sú uvedené správne.

písomná darovacia zmluva

Ďalšou časťou Darovacej zmluvy je jej predmet, a teda v tomto prípade uvedenie toho, čo sa bude darovať. Dar sa musí dôkladne opísať, aby bolo možné jasne identifikovať o čo ide. Pri darovaní nehnuteľnosti sa v rámci predmetu zmluvy uvádzajú aj údaje o katastrálnom vymedzení oblasti, kde sa nehnuteľnosť nachádza a ďalšie informácie, ako je mesto alebo obec, okres, parcelové číslo, register, výmera veľkosti pozemku a druh samotného pozemku. Pri darovaní bytu alebo domu je taktiež treba uviesť aj súpisné číslo označenia, prípadne číslo bytu, vchodu alebo označenie poschodia. Rovnako je nevyhnutné uviesť aj všetky spoluvlastnícke podiely pre potreby toho, ak sa daruje iba nejaká časť z nehnuteľnosti. V súvislosti s darovaním bytu musí byť súčasťou zmluvy i príloha vo forme vyhlásenia správcu o tom, že nedisponuje žiadnymi nedoplatkami súvisiacimi s užívaním bytového priestoru.